China

 Itinerary for China

  • 7-10/4: arrived in Guangzhou in Guangdong (4 days)
  • 11-15/4: Zhangjiajie in Hunan (5 days)
  • 16-25/4: Fenghuang (10 days)
  • 26/4-4/5: Leshan in Sichuan (8 days)
  • 5/5: Xi’an in Shaanxi (1 day)
  • 6-10/5: Pingyao in Shanxi (4 days)
  • 10-22/5: Beijing (13 days)
  • 23/5-2/6: Guilin & Lonji rices terraces in Guangxi (10 days)
  • 2-4/6: Nanning (2 days)
  • 4/6: Train to Hanoi (Vietnam)